Algemene voorwaarden voor

Huur en Verhuur (Winterstalling)

Jachtwerf Reeuwijk, gevestigd aan Jan Tinbergenstraat 21 2811 DZ Reeuwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

  • Jachtwerf Reeuwijk
  • Jan Tinbergenstraat 21
  • 2811 DZ Reeuwijk
  • +31182 – 301100

Adrie van Mil is de Functionaris Gegevensbescherming van Jachtwerf Reeuwijk hij is te bereiken via info@jachtwerfreeuwijk.nl

1. Begripsomschrijving
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Verhuurder: Jachtwerf Reeuwijk en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtsopvolger(s). b. Huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met verhuurder een huurovereenkomst heeft gesloten. c. Huurovereenkomst: de overeenkomst tussen huurder en verhuurder, op grond waarvan een lig- en/ of bergplaats of vaartuig door verhuurder aan huurder ter beschikking wordt gesteld. d. Winterstalling: de stalling van een vaartuig in een al dan niet overdekte lig- en/of bergplaats voor de minimale periode van 15 november tot 15 maart in het daarop volgende jaar, alsmede het hellingen, in de winterstalling plaatsen en te water laten van het vaartuig, tenzij hiervan schriftelijk is afgeweken. e. Zomerstalling: is gelijk aan winterstalling zij het voor de maximale periode van 16 maart tot 14 november.

2. Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen verhuurder en huurder waarop verhuurder deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2.2 De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden van de huurder wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2.3 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. In plaats van de nietige of vernietigde bepalingen zal een passende regeling, die de bedoeling van partijen zo dicht mogelijk benadert, gelden.
2.4 Verhuurder is gerechtigd te allen tijde de inhoud van deze algemene voorwaarden te wijzigen.

3. Aanbod, aanvaarding en contractduur en uitvoering
3.1 Alle offertes en aanbiedingen van verhuurder zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding anders is aangegeven.
3.2 De overeenkomst komt tot stand nadat het aanbod van verhuurder schriftelijk of per e-mail door huurder is aanvaard, binnen de daartoe door verhuurder aangegeven termijn.
3.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht Verhuurder niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.4 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit.
3.5 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de huurder de verhuurder derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Verhuurder dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3.6 Verhuurder heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3.7 Levering geschiedt af bedrijf van verhuurder. De huurder is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien huurder afname weigert, dan is verhuurder gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van huurder.

4. Huursom
4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de prijzen in Euro: – exclusief BTW, andere belastingen, heffingen en rechten.
4.2 Indien verhoging van de prijs/huursom voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving en/of belastingwijzigingen en dergelijke, is verhuurder gerechtigd deze prijsverhoging aan huurder door te berekenen zonder dat de huurder gerechtigd is om de overeenkomst om die reden op te zeggen.
4.3 Tenzij anders overeengekomen dient huurder de eerste huursom voordat de eerste huurtermijn aanvangt te betalen.
4.4 Verhuurder kan een waarborgsom van huurder verlangen. De waarborgsom strekt tot verhaal van schade die huurder op grond van de huurovereenkomst verplicht is te vergoeden.
4.5 De huursom en/of andere overeengekomen bedragen voor diensten en/of producten kunnen door verhuurder aangepast worden. Dit zal voor de eerste maal kunnen gebeuren 3 maanden na het aangaan van een overeenkomst.

5. Facturering en betaling
5.1 Betaling geschiedt op de wijze als door verhuurder wordt aangegeven.
5.2 Tenzij anders overeengekomen dient betaling zonder compensatie, verrekening en/of aftrek van enigerlei kosten door huurder te geschieden binnen veertien (14) kalenderdagen na de datum van de factuur. Elke huursom dient in ieder geval uiterlijk te zijn voldaan, voordat de huurperiode waarop de huursom betrekking heeft, aanvangt, tenzij anders overeengekomen.
5.3. Bij niet tijdige betaling is huurder van rechtswege in verzuim. Blijft huurder ondanks een aanmaning in verzuim, is huurder vanaf het overschrijden van de betalingstermijn tot de dag van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag een rente aan verhuurder verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente plus
3% over het jaarlijks verschuldigde bedrag.
5.4 Ingeval de overeenkomst betrekking heeft op een lig- en/of bergplaats: heeft verhuurder, indien en voor zolang huurder in verzuim is, het recht het vaartuig van huurder onder zich te houden. Blijft huurder ondanks aanmaning zes maanden of langer in verzuim, en blijft huurder ook 10 dagen in gebreke nadat hij een deurwaardersexploot heeft ontvangen, is verhuurder na afloop van deze laatstgenoemde termijn gerechtigd het vaartuig te verkopen en de opbrengst te verrekenen met hetgeen huurder aan verhuurder verschuldigd is. Kosten van maatregelen die verhuurder in of buiten rechte maakt in verband met het tekortschieten van huurder in de nakoming van verplichtingen jegens verhuurder, komen, zonder enig recht op korting of verrekening, geheel voor rekening van huurder en huurder is daarover de wettelijke rente verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, maar bedragen minimaal de werkelijk gemaakte incassokosten die redelijkerwijs noodzakelijk waren.

6. Duur
6.1 Indien de overeenkomst is aangegaan voor een bepaalde periode is tussentijdse opzegging niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
6.2 Indien geen opzegtermijn in de overeenkomst is opgenomen, kan de overeenkomst door beide partijen schriftelijk worden opgezegd tegen het einde van de contractperiode met inachtneming van een opzegtermijn van: a. een maand indien de overeenkomst is aangegaan voor een periode van zes weken tot een jaar; b. drie maanden indien de overeenkomst is aangegaan voor een periode van een jaar of langer.
6.3 Wanneer de overeenkomst zoals bedoeld in artikel 6.2 niet opgezegd wordt met inachtneming van de opzegtermijn, wordt de overeenkomst automatisch voor de duur van de eerder overeengekomen contractperiode verlengd, met een minimale periode van een maand.
6.4 De artikelen 6.2 tot en 6.3 zijn niet van toepassing op overeenkomsten die betrekking hebben op een winter-, of zomerstalling. Een overeenkomst die betrekking heeft op een winter- of zomerstalling eindigt van rechtswege op het moment dat de duur waarvoor de overeenkomst is aangegaan, is verstreken.

7. Annulering
7.1 Beide partijen zijn gerechtigd de overeenkomst voor aanvang van de huurperiode schriftelijk of per e-mail te annuleren.
7.2 Verhuurder zal de annulering tijdig doch uiterlijk een maand voor aanvang van de huur aan huurder doen toekomen.
7.3 Eventueel reeds gemaakte kosten kunnen door Verhuurder doorberekent worden aan Huurder.

8. Bijzondere rechten en verplichtingen van verhuurder en huurder
8.1 Indien een havenreglement van toepassing is, dient dit door huurder opgevolgd te worden. Huurder dient daarnaast algemene aanwijzingen en specifieke instructies van verhuurder die betrekking hebben op de huurovereenkomst, zoals het gebruik en onderhoud van het vaartuig of de huurruimte, op te volgen.
8.2 Aan het eind van de huurperiode levert huurder het gehuurde terug aan verhuurder in dezelfde staat en onder dezelfde condities als waarin verhuurder het aan het begin van de huurperiode heeft af-/opgeleverd aan verhuurder af/op.
8.3 Huurder dient verhuurder onverwijld in kennis te stellen van (enig gevaar voor) schade die gedurende de huurperiode dreigt of schade die daadwerkelijk is ontstaan aan het gehuurde.
8.4 Ingeval de overeenkomst betrekking heeft op een lig- en/of bergplaats en/of zomer-/winterstalling: a. Verhuurder is gerechtigd maatregelen te treffen wanneer veiligheidsgevaar of gevaar voor schade dreigt. De kosten daarvan kunnen op huurder worden verhaald. b. Werkzaamheden anders dan het dagelijks onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd na toestemming van verhuurder. c. Huurder mag het gehuurde niet onderverhuren of op andere wijze aan derden verstrekken. d. Huurder dient de zaken die hij in het gehuurde onderbrengt tegen wettelijke aansprakelijkheid en casco te verzekeren. Op eerste verzoek van verhuurder, zal huurder een kopie van het verzekeringsbewijs aan verhuurder overleggen. e. het gehuurde dient uitsluitend gebruikt te worden voor het doel zoals omschreven in de overeenkomst. Ander gebruik is nadrukkelijk verboden. Kosten verbonden aan verboden gebruik van het gehuurde zullen volledig ten laste van de huurder komen.
8.5 Ingeval de overeenkomst betrekking heeft op een vaartuig: a. Verhuurder dient het vaartuig tegen wettelijke aansprakelijkheid en diefstal te verzekeren voor een geografisch beperkt vaargebied dat partijen in overeenstemming bepalen. b. Partijen leggen voor aanvang van de huurperiode de conditie van het vaartuig schriftelijk vast. c. Indien verhuurder voor aanvang van de huurperiode een lijst van inventaris heeft vastgesteld, aan huurder heeft overlegd en huurder voor afvaren geen bezwaar heeft gemaakt tegen de inventarislijst, wordt de inventarislijst geacht een juiste weergave van de inventaris te geven. d. Huurder zal zich als goed huurder gedragen. Huurder is niet gerechtigd om wijzigingen in het vaartuig aan te (laten) brengen of het vaartuig aan een derde partij af te geven voor gebruik, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Huurder mag geen gebruik maken van het vaartuig wanneer hij daartoe onvoldoende vaardigheden en/of bevoegdheden heeft, zulks ter beoordeling aan verhuurder, bij slechte weersomstandigheden en/of wanneer hij meer dan de wettelijke maximale toegestane hoeveelheid alcohol heeft genuttigd en/of onder invloed is van drugs. e. Kosten die direct gevolg zijn van het gebruik van het vaartuig, zoals kosten voor brandstof, worden door huurder betaald en kunnen niet op verhuurder worden verhaald.

9. Aansprakelijkheid
9.1 Huurder is aansprakelijk voor alle schade, waaronder ook gevolgschade en bedrijfsschade, aan de zijde van verhuurder direct of indirect ontstaan doordat huurder één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst, instructies van verhuurder en/of zijn zorgplicht niet, niet tijdig of niet volledig nakomt.
9.2 Ingeval de overeenkomst betrekking heeft op een vaartuig, lig- en/of bergplaats en/of winterstalling is huurder aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van verhuurder ontstaan tijdens de huurperiode, tenzij huurder kan bewijzen dat de schade niet aan hem toegerekend kan worden.
9.3 Ingeval de overeenkomst betrekking heeft op een vaartuig is huurder in ieder geval aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van verhuurder, zonder uitzondering, wanneer hij het geografisch gebied waarvoor een verzekering is afgesloten conform artikel 8.5 a te buiten gaat.
9.4 Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade van huurder uit welken hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade en lichamelijk letsel, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van verhuurder, door een tekortkoming die is toe te rekenen aan de verhuurder of door een gebrek aan het verhuurde.
9.5 Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade van huurder, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, die onder de dekking valt van een verzekering bedoeld in artikel 8.4 sub d, ook indien huurder deze verzekering niet heeft afgesloten, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van verhuurder.
9.6 Indien verhuurder op enige wijze toch aansprakelijk is voor enige schade, dan is de vergoeding te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar uitkeert.

10. Naleving van de overeenkomst
10.1 Klachten van huurder over de uitvoering van de overeenkomst dienen schriftelijk volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij verhuurder binnen een redelijke termijn na ontdekking, doch uiterlijk 14 dagen hierna.
10.2 Verhuurder is, zonder nadere ingebrekestelling en gerechtelijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding aan huurder, gerechtigd tot opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst met directe ingang, indien: a. huurder één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst, niet, niet tijdig of niet volledig nakomt; b. sprake is van overmacht of daarmee gelijk te stellen omstandigheden; c. verhuurder na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat huurder zijn verplichtingen niet zal nakomen; d. omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van verhuurder kan worden gevergd.
10.3 Indien het verhuurde niet op tijd wordt op-/afgeleverd conform artikel 8.2, is huurder over de periode totdat de op/-aflevering plaatsvindt, een extra huursom verschuldigd aan verhuurder, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt.
10.4 Indien huurder artikel 8.2 niet nakomt, is verhuurder gerechtigd de kosten die verhuurder maakt om het verhuurde weer in dezelfde staat te brengen als waarin verhuurder het aan het begin van de huurperiode heeft af-/opgeleverd, op huurder te verhalen, tenzij deze kosten gedekt worden door een verzekering van verhuurder.
10.5 Indien huurder tijdig reclameert, schort dit de betalingsverplichting niet op.
10.6 Indien reclamering niet tijdig plaatsvindt, kan het recht op herstel, vervanging of schadeloosstelling komen te vervallen. 10.7 Verhuurder bepaalt bij tijdige reclamering door huurder, welke maatregelen genomen worden om een gebrek te herstellen en/of te compenseren.

11. Overmacht
11.1 Verhuurder is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien hij niet, niet langer of niet tijdig uitvoering kan geven aan de overeenkomst, indien dit een gevolg is van – al dan niet voorzienbare – omstandigheden, die buiten de macht van verhuurder zijn gelegen. Als omstandigheden die buiten de macht van verhuurder liggen gelden in ieder geval: oorlog of een daarop gelijkende toestand, mobilisatie, oproer, staking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van verhuurder, bedrijfsbezetting, blokkade, boycot, ziekte, niet verwijtbare brand of uitval van toevoer van elektriciteit, gas of water, niet tijdig presteren van toeleveranciers of hulppersonen, maatregelen van overheidswege e.d.
11.2 Wanneer zich een situatie als in het vorige lid bedoeld voordoet, meldt verhuurder dit aan huurder. Partijen plegen overleg over een mogelijke aanpassing van de overeenkomst. Bereiken partijen geen overeenstemming uitvoering van de overeenkomst blijft onmogelijk), dan kan ieder der partijen de overeenkomst, voor zover daaraan nog geen uitvoering is gegeven, ontbinden. Van blijvende onmogelijkheid van uitvoering is sprake wanneer uitvoering van de overeenkomst gedurende meer dan zestig (60) min of meer aaneengesloten dagen feitelijk of rechtens niet mogelijk is geweest of wanneer duidelijk te voorzien is dat de uitvoering van de overeenkomst gedurende genoemde periode feitelijk of rechtens niet mogelijk zal zijn.
11.3 Indien verhuurder ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is verhuurder gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De huurder is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

12. Leveren van zaken / dienstverlening
12.1 In het geval de overeenkomst of opdracht (mede) betrekking heeft op het verrichten van diensten c.q. het leveren van zaken zijn de “Algemene voorwaarden voor Verkoop, Levering en Aanneming” van toepassing, welke door verhuurder aan huurder van toepassing zijn verklaard en ter beschikking zijn gesteld.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1 Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. 13.2. Voor geschillen neemt bij uitsluiting kennis de rechter binnen wiens ressort verhuurder zijn hoofdvestiging heeft. Niettemin heeft verhuurder het recht het geschil voor te leggen aan de rechter die daartoe volgens de wet bevoegd is.

14. Afwijken van deze voorwaarden
Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.