Algemene voorwaarden voor

Verkoop, Levering en Aanneming

Jachtwerf Reeuwijk, gevestigd aan Jan Tinbergenstraat 21 2811 DZ Reeuwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

  • Jachtwerf Reeuwijk

  • Jan Tinbergenstraat 21

  • 2811 DZ Reeuwijk

  • +31182 – 30 11 00

1. Begripsomschrijving
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Gebruiker: Jachtwerf Reeuwijk, zijnde gebruiker van deze algemene voorwaarden, en diens
vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtsopvolger(s).
b. Levering: het geheel aan handelingen dat tot doel heeft een goed van het vermogen van Gebruiker in
het vermogen van een afnemer te doen overgaan conform de gemaakte afspraken daarover.
c. Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Gebruiker een overeenkomst heeft gesloten,
reageert op een aanbieding van Gebruiker of zonder aanbieding of overeenkomst gebruik maakt van
dienstverlening van Gebruiker.
d. Consument: de natuurlijke persoon niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

2. Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Gebruiker en een afnemer waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, zowel voor wat betreft de levering van zaken als het verrichten van werkzaamheden en het verlenen van diensten, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 Deze algemene voorwaarden gelden eveneens voor eventuele nadere of vervolgovereenkomsten tussen partijen.
2.3 De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden van de afnemer wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2.4 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk
nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. In plaats van de nietige of vernietigde bepalingen zal een passende regeling, die de bedoeling van partijen zo dicht mogelijk benadert, gelden.
2.5 Gebruiker is gerechtigd te allen tijde de inhoud van deze algemene voorwaarden te wijzigen.

3. Aanbod en aanvaarding
3.1 Alle offertes en aanbiedingen geschieden vrijblijvend door Gebruiker, tenzij in de offerte of aanbieding anders is aangegeven. Ook na tijdige en volledige aanvaarding van de offerte kan deze nog gedurende tien (10) werkdagen na de ontvangst van de aanvaarding en uiterlijk voor aanvang van de overeengekomen werkzaamheden worden herroepen door Gebruiker.
3.2 Indien sprake is van koop op afstand geldt in beginsel een bedenktijd van 7 werkdagen voor de consument, tenzij wettelijk anders is bepaald.
3.3 Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk omschreven maar kunnen niet worden gezien als enige garantie. Deze zijn voor Gebruiker slechts bindend, indien Gebruiker zulks uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.
3.4 Offertes of aanbiedingen betreffen uitsluitend de in de offerte of aanbieding genoemde hoeveelheden en producten/goederen en gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
3.5 Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offertes c.q. opdrachtbevestiging
wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven. De administratie van Gebruiker is ter zake beslissend.
3.6 De overeenkomst gaat in op de dag dat partijen zich schriftelijk of per e-mail daartoe hebben verbonden.
3.7 Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.8 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit.

4. Leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst
4.1 Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde diensten of
zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Overschrijding van die termijn door welke oorzaak ook, geeft afnemer geen recht op schadevergoeding. Overschrijding van die termijn geeft afnemer slechts het recht tot opschorting of ontbinding van de overeenkomst, dit uitsluitend wanneer afnemer Gebruiker schriftelijk op de overschrijding heeft gewezen, waarbij aan Gebruiker een redelijke termijn is geboden om de overeenkomst alsnog uit te voeren.
4.2 Levering geschiedt af bedrijf van Gebruiker, tenzij anders is overeengekomen. Vanaf het moment van levering, gaat het risico van de zaken over op afnemer. De afnemer is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Levering welke op andere wijze dan af bedrijf van Gebruiker plaatsvindt, zal volledig voor risico en aansprakelijkheid van afnemer plaatsvinden, tenzij hierover expliciet andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt.
4.3 Afnemer is verplicht het geleverde terstond bij aflevering op eventuele tekorten of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te (laten) voeren na mededeling van Gebruiker dat de zaken ter beschikking van afnemer staan.
4.4 Wanneer afnemer weigert de zaken af te nemen op het moment dat deze aan hem ter beschikking worden gesteld, heeft Gebruiker het recht de zaken op te slaan voor rekening en risico van afnemer.
4.5 Wanneer zaken na levering niet door afnemer worden afgenomen, is Gebruiker na een periode van vier (4) weken, gerechtigd tot (onderhandse) verkoop van deze zaken. De eventuele minder opbrengst en de kosten komen voor rekening van afnemer, onverminderd al de overige rechten van Gebruiker.
4.6 Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde welke bij levering aanwezig zijn, dient afnemer op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, doch in ieder geval binnen zeven (7) kalenderdagen schriftelijk aan Gebruiker te melden, bij gebreke waarvan afnemer geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten dienaangaande niet meer in behandeling genomen.
4.7 Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
4.8 Gebruiker is gerechtigd om de overeenkomst in verschillende fases uit te voeren, welke hij afzonderlijk kan factureren. Afnemer is alsdan verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 7van deze voorwaarden. Gebruiker heeft het recht uitvoering van de volgende fases op te schorten totdat afnemer zich schriftelijk akkoord heeft verklaard met de resultaten van de voorafgaande fase.
4.9 Mocht gedurende de uitvoering van de overeenkomst blijken dat een wijziging of aanvulling van de overeenkomst noodzakelijk is om de overeenkomst behoorlijk te kunnen uitvoeren, gaan partijen over tot aanpassing van de overeenkomst, waarbij de oorspronkelijke afspraken kunnen wijzigen. Afnemer verklaart zich akkoord met iedere aanpassing die noodzakelijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, daaronder begrepen wijzigingen van prijzen en termijnen. Voor zover en in het geval afnemer consument is, mag aanpassing niet in strijd zijn met de wettelijke consumentenrechten.

5. Verpakking en verzending
5.1 Indien Gebruiker zaken transporteert, verzendt en/of verpakt, geschiedt de wijze van transport, verzending, verpakking e.d., voor rekening en risico van Gebruiker, tenzij anders is overeengekomen. Eventuele specifieke wensen van afnemer inzake het transport/de verzending worden slechts uitgevoerd, indien afnemer schriftelijk heeft verklaard de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
5.2. Indien de plaats van levering anders is overeengekomen dan omschreven in art. 4.2 gebeurt het transport of verzending tussen het bedrijf van de Gebruiker en de plaats van levering voor rekening en risico van de afnemer.
5.3. De zaken zullen door Gebruiker worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijze als in de order is bepaald of naderhand schriftelijk is overeengekomen.

6. Prijzen
6.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn de prijzen:
– exclusief BTW, andere belastingen, heffingen en rechten;
– exclusief de kosten van vervoer en verzekering;
en vermeld in Euro’s.
6.2 Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijzigingen. In geval verhoging van de prijs welke voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving is Gebruiker gerechtigd deze hogere kosten aan afnemer door te berekenen zonder dat de afnemer gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden.
6.3 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de prijzen voor het verrichten van diensten of het uitvoeren van werkzaamheden gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst binnen de bij Gebruiker geldende gewone werkuren op de gewone werkdagen. Indien buiten de schuld van Gebruiker werkzaamheden moeten worden verricht buiten de voor Gebruiker geldende gewone werkuren of gewone werkdagen, is Gebruiker gerechtigd de daaraan voor hem verbonden extra kosten aan afnemer door te berekenen, tenzij afnemer niet vasthoudt aan de oorspronkelijke leveringsdatum. In dat laatste geval wordt een nieuwe leveringstermijn overeengekomen en gaat de overschrijdingstermijn van 15% conform artikel 4.1 opnieuw lopen.
6.4 Kosten die Gebruiker maakt en die noodzakelijk zijn voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, worden in rekening gebracht bij afnemer.

7. Facturering en betaling
7.1 Betaling geschiedt op de wijze als door Gebruiker wordt aangegeven.
7.2 Tenzij anders overeengekomen dient betaling zonder compensatie, verrekening en/of aftrek van enigerlei kosten door afnemer uiterlijk te geschieden binnen veertien (14) kalenderdagen na de datum van de factuur. Gebruiker heeft het recht om periodiek te factureren.
7.3 In geval sprake is van meer dan één afnemer, zijn alle afnemers jegens Gebruiker hoofdelijk aansprakelijk. Ook wanneer twee of meer (rechts)personen afnemer in de schuld opvolgen, zijn deze (rechts)personen hoofdelijk jegens Gebruiker aansprakelijk.
7.4 Een verlenging van een overeengekomen leveringstermijn, veroorzaakt door aan afnemer toe te rekenen omstandigheden, of bezwaren tegen de hoogte van een factuur, leiden niet tot opschorting van de betalingsverplichting van afnemer.
7.5 Bij niet tijdige betaling is afnemer van rechtswege in verzuim. Blijft afnemer ondanks een aanmaning in verzuim, is afnemer vanaf het overschrijden van de termijn vastgesteld conform artikel 7.2 tot de dag van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag een rente aan Gebruiker verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente plus 3% over het verschuldigde bedrag, tevens is Gebruiker gerechtigd de vordering te verhogen met de wettelijke incassokosten. Tevens behoudt Gebruiker zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst in dat geval per direct op te schorten dan wel te beëindigen, onverminderd haar overige rechten.
7.6 Kosten van maatregelen die Gebruiker in of buiten rechte maakt in verband met het tekortschieten van afnemer in de nakoming van verplichtingen jegens Gebruiker, komen, zonder enig recht op korting of verrekening, geheel voor rekening van afnemer en afnemer is daarover de wettelijke rente verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, maar bedragen minimaal de werkelijk gemaakte incassokosten die redelijkerwijs noodzakelijk waren.
7.7 Wanneer afnemer in verzuim is, is Gebruiker gerechtigd de vorderingen op afnemer te verrekenen met hetgeen hij aan afnemer is verschuldigd, mits voldaan aan de wettelijke eisen van compensatie.

8. Eigendomsvoorbehoud bij levering
8.1 Zolang afnemer niet de volledige factuur met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt Gebruiker zich de eigendom van de zaken die Gebruiker aan afnemer heeft geleverd voor. In dat geval gaat de eigendom eerst op afnemer over, zodra afnemer aan al zijn verplichtingen krachtens of in verband met de overeenkomst tussen Gebruiker en afnemer heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die Gebruiker op afnemer mocht verkrijgen wegens tekortschieten van afnemer in één of meer van zijn verplichtingen jegens Gebruiker. Indien tijdige betaling door afnemer van enige schuld uit of in verband met genoemde overeenkomst of tijdig een deugdelijke zekerheidstelling voor de nakoming van de schuld achterwege blijft, is Gebruiker gerechtigd de hem nog in eigendom toebehorende zaken eigenmachtig terug te nemen en is Gebruiker niet tot vergoeding van enige schade gehouden.
8.2 Afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid, voor zijn rekening en als herkenbaar eigendom van Gebruiker te bewaren. De zaken mogen nimmer worden doorverkocht, als betaalmiddel worden gebruikt, worden verpand of op enige andere wijze worden bezwaard. Wanneer derden beslag leggen op de zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dient afnemer de Gebruiker daarover onmiddellijk in te lichten. Indien betaling niet plaats heeft gevonden nadat hiervoor een redelijke termijn is gesteld, of het vermoeden bestaat dat betaling niet zal plaatsvinden, is Gebruiker gerechtigd op kosten van afnemer de zaken weer binnen zijn macht te brengen. Afnemer is verplicht Gebruiker toegang te geven tot de locatie(s) waar het geleverde zich bevindt.
8.3 Afnemer is verplicht de zaken, voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Gebruiker op eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van afnemer op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van de genoemde verzekeringen zullen, zodra Gebruiker te kennen geeft dit te wensen, door afnemer aan Gebruiker worden verpand op de wijze, zoals aangegeven in art. 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Gebruiker tegen afnemer.

9. Retentierecht bij dienstverlening
9.1 Zolang afnemer niet de volledige factuur met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt Gebruiker zich het recht voor de zaken van afnemer die Gebruiker ter uitvoering van de overeenkomst onder zich heeft, onder zich te houden, tenzij afnemer hierdoor buitenproportioneel wordt benadeeld.
9.2 Indien betaling achterwege blijft nadat aan afnemer bij één of meerdere aanmaningen een termijn van totaal minimaal zes maanden is gegund om de factuur met eventuele bijkomende kosten alsnog te voldoen en nadat de deurwaarder daartoe een exploot heeft uitgebracht met een betalingstermijn van minimaal twee weken, is Gebruiker gerechtigd de zaken van afnemer die hij ter uitvoering van de overeenkomst onder zich heeft te verkopen, waaraan afnemer verplicht is zijn medewerking te verlenen. Als de opbrengst van de verkoop meer bedraagt dan hetgeen afnemer aan Gebruiker verschuldigd is, heeft afnemer recht op het verschil tussen beide bedragen.

10. Overmacht
10.1 Gebruiker is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens afnemer, indien hij niet, niet langer of niet tijdig uitvoering kan geven aan de overeenkomst, indien dit een gevolg is van – al dan niet voorzienbare – omstandigheden, die niet te wijten zijn aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van de Gebruiker dient te komen.. Hieronder vallen in ieder geval: oorlog of een daarop gelijkende toestand, mobilisatie, oproer, staking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Gebruiker, bedrijfsbezetting, blokkade, boycot, ziekte, niet verwijtbare brand of uitval van toevoer van elektriciteit, gas of water, niet tijdig presteren van toeleveranciers of hulppersonen, maatregelen van overheidswege e.d. Dit naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen onder overmacht.
10.2 Wanneer zich een situatie als in het vorige lid bedoeld voordoet, meldt Gebruiker dit aan afnemer. Partijen plegen overleg over een mogelijke aanpassing van de overeenkomst. Bereiken partijen geen overeenstemming en blijft uitvoering van de overeenkomst onmogelijk, dan kan ieder der partijen de overeenkomst ontbinden. Van blijvende onmogelijkheid van uitvoering is sprake wanneer uitvoering van de overeenkomst gedurende meer dan zestig (60) min of meer aaneengesloten dagen feitelijk of rechtens niet mogelijk is geweest of wanneer duidelijk te voorzien is dat de uitvoering van de overeenkomst gedurende genoemde periode feitelijk of rechtens niet mogelijk zal zijn.
10.3 Indien Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen en/of reeds kosten heeft gemaakt ter uitvoering van de overeenkomst, is Gebruiker gerechtigd om deze kosten separaat te factureren. De afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

11. Opschorting / Ontbinding
11.1 Naast de overige aan Gebruiker toekomende rechten is Gebruiker, bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen11.2. Indien een of meerdere van de in artikel 10.1. weergegeven gronden voor ontbinding aanwezig zijn, en/of indien de overeenkomst wordt ontbonden, worden alle schulden van afnemer aan Gebruiker direct volledig opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
11.3 Indien Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
11.4 Indien de ontbinding aan de afnemer toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
11.5 Indien de Afnemer zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst terstond en met direct ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Afnemer, uit hoogde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
11.6 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
11.7 Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, anders dan om reden in 10.3, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

12. Conformiteit en garantie
12.1 De door Gebruiker te leveren zaken of diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Afnemer zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Gebruiker kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
12.2 De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 12 maanden na levering van nieuwe vaartuigen en/of onderdelen mits het aankoopbedrag meer bedraagt dan Ä4500,– 6 maanden voor niet nieuwe voertuigen/onderdelen of waarvan het aankoopbedrag minder dan Ä4500,– bedraagt en 3 maanden op de levering van diensten waarbij noodreparaties zijn uitgezonderd. Tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
12.3 Wanneer het geleverde niet voldoet aan de overeenkomst, stelt afnemer Gebruiker in de gelegenheid het gebrek zelf te herstellen, onverminderd het keuzerecht van Gebruiker om het gebrek door een andere partij te laten herstellen. Laat afnemer het gebrek door een andere partij herstellen, vergoedt Gebruiker slechts de kosten die hij gemaakt zou hebben wanneer hij het gebrek zelf zou hebben hersteld en alleen indien de non-conformiteit kan worden bewezen.
12.4 Indien tijdens de garantieperiode gebreken ontstaan aan de door Gebruiker geleverde zaken of de geleverde diensten niet deugdelijk zijn uitgevoerd, is Gebruiker gehouden het gebrek te herstellen. In overleg met de Gebruiker kan de afnemer het gebrek door een andere partij laten herstellen, in dat geval vergoedt Gebruiker echter slechts de kosten die hij gemaakt zou hebben wanneer hij het gebrek zelf zou hebben hersteld, tenzij hieromtrent tussen afnemer en Gebruiker een andersluidende afspraak is gemaakt.
12.5. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Gebruiker geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera. Gebruiker is niet gehouden een gebrek te herstellen, wanneer de overeenkomst betrekking heeft op het leveren van een dienst en afnemer niet kan aantonen dat het gebrek veroorzaakt is door een gebrekkige uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden door Gebruiker.
12.6 Indien de afnemer tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De afnemer blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Gebruiker opdracht gegeven heeft.
12.7 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Gebruiker daardoor gevallen, integraal voor rekening van de afnemer.
12.8 Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de afnemer in rekening gebracht worden

13. Aansprakelijkheid
13.1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld en is beperkt tot het bedrag waartoe de door Gebruiker gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval recht op uitkering geeft.
13.2 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade van afnemer uit welken hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Gebruiker. In geval op Gebruiker enige aansprakelijkheid mocht rusten vergoedt Gebruiker slechts schade waarvan afnemer aantoont, dat zij direct gevolg is van de gebeurtenis waarvoor Gebruiker rechtens aansprakelijk is te houden.
13.2 Gebruiker is, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Gebruiker, nimmer aansprakelijk voor schade:
a. ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens afnemer verstrekte onjuiste en /
of onvolledige gegevens;
b. die het gevolg is van fouten of verzuim van derden die met instemming van afnemer door Gebruiker zijn
belast met levering van materialen of met het verrichten van diensten en/of werkzaamheden;
c. die optreedt ten gevolge van door derden geleverde goederen, tenzij Gebruiker de schade op de
desbetreffende derden kan verhalen;
d. die het gevolg is van een gebrekkig ontwerp dat niet door Gebruiker is geleverd of van toepassing van
door afnemer voorgeschreven of aangeleverde materialen;
e. die is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van het door Gebruiker geleverde,
onjuiste opslag;
f. indien afnemer en/of derden veranderingen heeft/hebben aangebracht in het door Gebruiker geleverde,
inclusief het verrichten van reparatie door afnemer en/of derden c.q. indien afnemer de adviezen van
Gebruiker niet opvolgt/heeft opgevolgd;
g. die is ontstaan door omstandigheden die buiten de macht van Gebruiker liggen, als omschreven in
artikel 10.
h. indirecte schade.
13.3 Afnemer is aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Gebruiker die direct of indirect ontstaat doordat:
a. afnemer één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst, niet, niet tijdig of niet volledig nakomt; en/of
b. de overeenkomst wordt ontbonden door omstandigheden die aan afnemer toerekenbaar zijn; en/of
c. afnemer een opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert.
13.4 In geval van annulering door afnemer, zullen alle reeds gemaakte kosten voor de uitvoering van de overeenkomst aan afnemer in rekening worden gebracht.
13.5 De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Gebruiker en de door Gebruiker bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden bedraagt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, één jaar.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1 Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
14.2 Voor geschillen neemt bij uitsluiting kennis Rechtbank Den Haag, arrondissement Gouda. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de rechter die daartoe volgens de wet bevoegd is.

15. Wijziging voorwaarden
15.2 Van toepassing is altijd de laatste versie die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst tussen partijen, tenzij anders is aangegeven in de overeenkomst.
15.3 Wanneer deze voorwaarden zijn vertaald naar andere talen, is in geval van een geschil over de interpretatie van deze voorwaarden de Nederlandse tekst bepalend.

16. Afwijkende bepalingen alleen in geval van overeenkomst met consument
Indien afnemer een consument is, gaan de dwingendrechtelijke bepalingen van titel 1 van boek 7
BW boven de bepalingen in deze algemene voorwaarden, voor zover daarin van de dwingendrechtelijke bepalingen wordt afgeweken.

17. Afwijken van deze voorwaarden
Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.