Voorwaarden

Voorwaarden

Jachtwerf Reeuwijk, gevestigd aan Jan Tinbergenstraat 21 2811 DZ Reeuwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

  • Jachtwerf Reeuwijk
  • Jan Tinbergenstraat 21
  • 2811 DZ Reeuwijk
  • +31182 – 301100

Adrie van Mil is de Functionaris Gegevensbescherming van Jachtwerf Reeuwijk hij is te bereiken via info@jachtwerfreeuwijk.nl

Zie ook Jachtwerf Reeuwijk:

Privacyverklaring

1. Begripsomschrijving
1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Leverancier: ieder lid van Vereniging Elektrisch Varen Nederland die deze voorwaarden hanteert,
zijnde gebruiker van deze algemene voorwaarden, en diens vertegenwoordiger(s),
gemachtigde(n) en rechtsopvolger(s).
b. Levering: het geheel aan handelingen dat tot doel heeft een goed van het vermogen van een
leverancier in het vermogen van een afnemer te doen overgaan conform de gemaakte afspraken
daarover.
c. Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met leverancier een overeenkomst heeft
gesloten, reageert op een aanbieding van leverancier of zonder aanbieding of overeenkomst
gebruik maakt van dienstverlening van leverancier.
d. Consument: de natuurlijke persoon niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten
tussen leverancier en een afnemer waarop leverancier deze voorwaarden van toepassing heeft
verklaard, zowel voor wat betreft de levering van zaken als het verrichten van werkzaamheden en
het verlenen van diensten, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk is afgeweken.
2.2. Deze algemene voorwaarden gelden eveneens voor eventuele nadere of vervolgovereenkomsten
tussen partijen.
2.3. De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden van de afnemer wordt
uitdrukkelijk uitgesloten.
2.4. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden
bepaalde volledig van toepassing. In plaats van de nietige of vernietigde bepalingen zal een
passende regeling, die de bedoeling van partijen zo dicht mogelijk benadert, gelden.
3. Aanbod en aanvaarding
3.1. Alle offertes en aanbiedingen geschieden vrijblijvend door leverancier, tenzij in de offerte of
aanbieding anders is aangegeven. Ook na tijdige en volledige aanvaarding van de offerte kan deze
nog gedurende tien (10) werkdagenna de ontvangst van de aanvaarding worden herroepen door
leverancier.
3.2. Indien sprake is van koop op afstand geldt in beginsel een bedenktijd van 7 werkdagen voor de
consument, tenzij wettelijk anders is bepaald.
3.3. Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig
mogelijkomschreven en kunnen derhalve niet worden gezien als enige garantie. Deze zijn voor
leverancier slechts bindend, indien leverancier zulks uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.
3.4. Offertes of aanbiedingen betreffen uitsluitend de in de offerte of aanbieding genoemde
hoeveelheden en gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
3.5. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offertes c.q. opdrachtbevestiging
wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht
wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven. De administratie van leverancier is ter zake
beslissend.
3.6. De overeenkomst gaat in op de dag dat partijen zich schriftelijk of per e-mail daartoe hebben
verbonden.
4. Leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst
4.1. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde diensten of
zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan geeft overschrijding van die termijn door
welke oorzaak ook, afnemer geen recht op schadevergoeding.Overschrijding van die termijn geeft
afnemer slechts het recht tot opschorting of ontbinding van de overeenkomst, wanneer
afnemerleverancier schriftelijk op de overschrijding heeft gewezen, waarbij aan leverancier een
redelijke termijn is geboden om de overeenkomst alsnog uit te voeren en leverancier
deleveringstermijn met meer dan 15% heeft overschreden, tenzij sprake is van overmacht conform
artikel 10. Wanneer sprake is van een leveringstermijn van 30 dagen of minder, mag de
overschrijding 15 dagen duren, voordat leverancier in verzuim is en voorgaande volzin
dienovereenkomstig geldt.